Home » คนครุศิลป์ (Profile & Quote) » ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ (24)
ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ (24) พิมพ์ อีเมล
คนครุศิลป์ (Profile & Quote)
วันเสาร์ที่ 01 สิงหาคม 2009 เวลา 14:54 น.

อาจารย์ประจำสาขาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และ นาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์: 0 2218 2290, 0 2218 2281 Fax: 0 2218 2297
มือถือ: 08 4144 7004, 08 1789 1746
Email: apicharr@hotmail.com

รายวิชาที่รับผิดชอบ
ระดับปริญญาโท : สุนทรียศาสตร์ และศิลปะวิจารณ์, สัมมนาศิลปะร่วมสมัย Visual Art Appreciation and Criticism (International M.A. Program in Cultural   Management, Graduate School, Chulalongkorn University) และที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ระดับปริญญาตรี : ศิลปะในสิ่งแวดล้อม, ภาพพิมพ์พื้นฐานสำหรับครู


การศึกษา

2549 ปริญญาเอก (PhD, Fine Arts), University of Northumbria at Newcastle ประเทศอังกฤษ    
2541 ปริญญาโท, ทัศนศิลป์ (Master of Visual Arts/Fine Arts, with High Distinction), University of South Australia ประเทศออสเตรเลีย
2539 ครุศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2, GPA 3.53) ศิลปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                     


ประสบการณ์

ปัจจุบัน
- อาจารย์ประจำสาขาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และ นาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้อำนวยการ ศูนย์ศิลป์ชนบทบ้านเป้า (Banpao Rural Art Centre) ต.บ้านเป้า  อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
- กรรมการกองทุนศูนย์ศิลป์สิรินธร
2543

- เป็นตัวแทนครูจากประเทศไทยเข้าร่วมโครงการมิตรภาพเยาวชนอาเซียน ครั้งที่ 1 ณ ประเทศญี่ปุ่น
2541-2543

- ครูสอนศิลปะหลักสูตรภาษาอังกฤษ โรงเรียนอุดมศึกษา กรุงเทพฯ.
- อาจารย์พิเศษ โรงเรียนจิตรลดา พระราชวังสวนจิตรลดา กรุงเทพฯ.
2534-2537

- ครูสอนศิลปะชมรมบ้านศิลปะเด็ก ครูสังคม ทองมี ซ.มหาดเล็กหลวง 1 ถ.ราชดำริ ปทุมวัน กรุงเทพฯ.

การเป็นวิทยากรพิเศษ
-    Guest speaker for the Artists Network General Meeting at Queens Hall Arts Centre, Hexham, England, 2004, lecturing on ‘Rural Art in England and Thailand’
-    Guest speaker for the International Art Teacher Forum at the International School Bangkok (ISB), 2006, lecturing on ‘Contemporary Art in Thailand’
-    วิทยากร บรรยายหัวข้อ ‘Post modern Art’ ในวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550
-    วิทยากร บรรยายหัวข้อ ‘Pop Art’ ในวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550
-    Special lecture on ‘Digital Art’ given for art students at the faculty of Fine and Applied Arts, Silpakorn University International Collage, 2008
-    วิทยากรค่ายอบรมศิลปะ SCG Art Camp 2008 โดยมูลนิธิซิเมนต์ไทย
-    วิทยากรค่ายอบรมศิลปะค่ายพัฒนาศักยภาพทางศิลปะของเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ (Art Camp for Talent Development) โดยการสนับสนุนของสถาบันส่งเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้ (สสอน.) สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี 1-12 พฤษภาคม 2551 ณ ศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อ.วังสะพุง จ.เลย
-    วิทยากร โครงการค่ายศิลปะภาคฤดูร้อน “เส้น สี และแสงเงา จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 13-15 พฤษภาคม 2551 ณ ศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อ.วังสะพุง จ.เลย

การแสดงนิทรรศการทางศิลปะ

2550 - “ครุศิลป์ไตรภาค” ณ หอศิลป์จามจุรีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2549 - “RURAL SENSATIONS” at PCC Art Center, Bangkok และ ศูนย์ศิลป์ชนบทบ้านเป้า จ.ชัยภูมิ
- “EXPRESSIONS OF TWO RURAL BROTHERS”, Theatre Gallery, International School      Bangkok (ISB)
2547 - “ARTGRICULTURE”, City Campus, University of Northumbria at Newcastle, England
- “HEXHIBITION”: A Rolling Exhibition at a New Hexham Hospital, England
2545 - “RURAL REALISM” นิทรรศการศิลปสัญจรสัจชนบท ณ หอศิลป์จามจุรีแห่งจุฬาลงกรณ์    มหาวิทยาลัย, ศูนย์ศิลป์สิรินธร จ. เลย, ศูนย์ศิลป์ชนบทบ้านเป้า จ.ชัยภูมิ
2544 - "The friends of the Hatton summer exhibition" The Hatton Gallery, University of Newcastle, England.
- "Summer Exhibition of Small Works 10x10 cm." The University Gallery, University of Northumbria at Newcastle, England.
2541 - "International Day" Exhibition, City West Campus, University of South Australia,    
- "Paper site" Exhibition with international artists, City West Campus, University of South Australia
- "Skimming" Exhibition in Adelaide Fringe Festival, FAD Gallery, Australia.
2540 - "1997 Art show", Lion Club of Glenside ING., Adelaide, Australia.
- "Fourteenth Arts Festival 1997", Rotary Club of Blackwood INC., Adelaide, Australia.
- "Spring Exhibition", RSASA Gallery, Adelaide, Australia.
2538 - "On Canvas", คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2537 - "Basic Print", ศาลาพระเกี้ยวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2536 - "Four Emotions", ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2534 - "ศิลปกรรมราชพฤกษ์", โรงแรมแลนด์มาร์ก กรุงเทพฯ.
2533 - ภาพวาดจากวรรณกรรมของสุนทรภู่ ณ.พิพิธภัณท์สถานแห่งชาติ, กรุงเทพฯ.


รางวัลจากการประกวดและแสดงผลงานศิลปะ

2540 - Award of Merit ใน Spring Exhibition ,RSASA Gallery, Australia
2535 - รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดภาพวาด "คุณธรรมประจำใจ" นิทรรศการ "เที่ยวบินสู่สายรุ้ง"  จัดโดย ชมรม พุทธศาสตร์ฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2534 - รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ การประกวดวาดภาพตามหัวข้อที่กำหนด ในงานศิลปหัตถกรรม และ อาชีวศึกษา ครั้งที่ 43 โดยกระทรวงศึกษาธิการ
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดต้นแบบโปสเตอร์ รณรงค์การป้องกัน และ ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบในวงการราชการ โดยสำนักงาน ปปป.
- รางวัลดีเด่นภาพวาด "เมืองไทยในฝัน" โดยมูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา
2532 - รางวัลดีเด่น การประกวดภาพวาดราชพฤกษ์ ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ. จัดโดยภาควิชา                                      
ทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
- รางวัลชมเชย การประกวดภาพวาด "ท้องถนนที่ปลอดภัย" โดยบริษัทเอสโซ่ สแตนดาร์ด ประเทศไทย จำกัด.
- รางวัลชมเชย การประกวดวาดภาพ "อาชีพดี มีคุณค่า ช่วยพัฒนาชาติไทย" โดยสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ
2531 - รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดต้นแบบโปสเตอร์ ความปลอดภัยในโรงงาน โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
2530 - รางวัลชมเชย การประกวดภาพวาดจากวรรณกรรมของสุนทรภู่ จัดโดย กรมศิลปากร
- รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดศิลปะเยาวชน ที่เมือง โยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น
2529 - รางวัลชมเชย การประกวดภาพวาดปีท่องเที่ยวไทย โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2528 - รางวัลดีเด่น การประกวดภาพวาด หัวข้อ "ความสัมพันธ์ระหว่าง ไทย-ชิลี" จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตชิลี ประจำประเทศไทย

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 06 สิงหาคม 2009 เวลา 23:11 น.
 
ลิขสิทธิ์ © 2021 Art-Ed Chula. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย